علم و دانش 75

تفاوت ساختاری در سلول گیاهی و سلول جانوری در کدام قسمت است

پاسخ — دیواره سلولی

طراح سوال — golrokh960