علم و دانش 328

غدد لنفاوی بیشتر در کجای بدن قرار دارند

پاسخ — کشاله ران و گردن

طراح سوال — boorsbaz