علم و دانش 134

کلسیم جز کدام گروه از جدول تناوبی است

پاسخ — قلیایی خاکی

طراح سوال — masi@1990