علم و دانش 135

نام دیگر DNA چیست

پاسخ — اسید دئوکسی ریبونوکلئیک

طراح سوال — Malihe273