لایه ای که دور تا دور زمین فرا گرفته و از ما در برابر اشعه ی ماورای بنفش محافظت میکند چیست

علم و دانش 1009

لایه ای که دور تا دور زمین فرا گرفته و از ما در برابر اشعه ی ماورای بنفش محافظت میکند چیست

پاسخ — O3

طراح سوال — ali__khatar