علم و دانش 138

کبد در سمت … بدن قرار دارد و لوب راست آن … از لوب چپ است

پاسخ — راست.بزرگتر

طراح سوال — milad.star2333