علم و دانش 136

سوختن تغییری … است که با تولید نور و گرما همراه است

پاسخ — شیمیایی

طراح سوال — S.Hadi.N