علم و دانش 484

فراوان ترین عنصر در کره زمین

پاسخ — آهن

طراح سوال — reza.m.k0011