علم و دانش 175

ویروس ایدز از کدام راه منتقل نمیشود

پاسخ — خوردن غذای آلوده

طراح سوال — Faeze.R95