علم و دانش 488

کدام عضو دیگر بدن کار حفظ تعادل را به همراه مخچه انجام می دهد

پاسخ — گوش

طراح سوال — !savitar