علم و دانش 436

کدام اتم شعاع بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دارد

پاسخ — I

طراح سوال — Ali-F4