علم و دانش 450

کدام بیماری توسط پشه منتقل می شود

پاسخ — سالک

طراح سوال — DOCTOR.ROUZBEH