علم و دانش 486

هفتمین سیاره منظومه ی شمسی

پاسخ — اورانوس

طراح سوال — FC Barca 78