موجودات زنده را برحسب نقشی که در طبیعت و زیستگاه دارند به چند دسته می توان تقسیم نمود

علم و دانش 592

موجودات زنده را برحسب نقشی که در طبیعت و زیستگاه دارند به چند دسته می توان تقسیم نمود

پاسخ — تولید کننده.مصرف کننده.تجزیه کننده

طراح سوال — minoonazari