علم و دانش 449

کدام عنصر سنگینتر از بقیه می باشد

پاسخ — طلا

طراح سوال — arman.5