علم و دانش 348

این قانون مربوط به کدام دانشمند است
اگر فشار را ثابت در نظر بگیریم حجم یک گاز با دمای آن رابطه ی مستقیم دارد

پاسخ — قانون شارل

طراح سوال — mohsenaref0121