علم و دانش 353

سه راه انتقال گرما کدام است

پاسخ — رسانش.همرفت.تابش

طراح سوال — Guest_677509141