بخش عمده نیتروژن به عنوان ماده اولیه برای تولید … بکار میرود