تعداد الکترون های موجود در مدار اول بور چقدر است

علم و دانش 1238

تعداد الکترون های موجود در مدار اول بور چقدر است

پاسخ — 2

طراح سوال — درخشانا