علم و دانش 373

لرد رایلی کاشف کدام گاز است

پاسخ — آرگون

طراح سوال — حمیدقرنلی