کدام عضو از میان گزینه های زیر در هضم غذای چرب فعالیت بیشتری دارد