علم و دانش 27

عدد اتمی 37 مربوط به کدام گروه جدول تناوبی میباشد

پاسخ — 1

طراح سوال — gorgy