دانشمندان عمر زمین و منظومه خورشیدی را حدود چند میلیارد سال تخمین زده اند