بخش زیادی از ادرار را کدام یک از مواد زیر تشکیل میدهد