علم و دانش 270

بیشتر ستارگان از ترکیب شیمیایی … و … تشکیل شده اند

پاسخ — هیدروژن.هلیم

طراح سوال — sanaz79