در گداخت هسته ای از ایزوتوپ های کدام ماده استفاده میشود