علم و دانش 303

کدام یک طول موج بیشتری دارد

پاسخ — رادیویی

طراح سوال — Alireza0800