علم و دانش 220

نام دیگر بیماری سرطان خون چیست

پاسخ — لوسمی

طراح سوال — ندارد