دستگاه اندازه گیری تمام کمیت های یک مدار چه نام دارد