کدام یک از گزینه های زیر مسئول سوخت و ساز سلول می باشد

علم و دانش 773

کدام یک از گزینه های زیر مسئول سوخت و ساز سلول می باشد

پاسخ — میتوکندری

طراح سوال — nedaaida