علم و دانش 528

کدام عنصر در چرخه سوخت هسته ای استفاده میشود

پاسخ — اورانیوم

طراح سوال — shiminiki