علم و دانش 275

کدام مورد به معنی درخودماندگی است

پاسخ — اوتیسم

طراح سوال — physiotherapist