کدام یک از گزینه های زیر نوعی بافت پیوندی نیست

علم و دانش 1206

کدام یک از گزینه های زیر نوعی بافت پیوندی نیست

پاسخ — پوست                      گزینه های غلط (غضروف.چربی.خون)

طراح سوال — alireza596