علم و دانش 376

نام هورمونی که در غده ی تیرویید ساخته می شود چیست

پاسخ — تیروکسین

طراح سوال — راد اول