میدان مغناطیسی عمومی خورشید چند برابر میدان مغناطیسی عمومی زمین است

علم و دانش 769

میدان مغناطیسی عمومی خورشید چند برابر میدان مغناطیسی عمومی زمین است

پاسخ — 2 برابر زمین

طراح سوال — Brestin