کدامیک در تعادل نقش ندارند

علم و دانش 1209

کدامیک در تعادل نقش ندارند

پاسخ — قشر مخ                      گزینه های غلط (گوش داخلی.اعصاب محیطی.مخچه)

طراح سوال — sawed saeed