کدام یک در اسید نوکلئیک حضور ندارد

علم و دانش 840

کدام یک در اسید نوکلئیک حضور ندارد

پاسخ — بی کربنات           گزینه های غلط (نیتروژن.فسفات.قند)

طراح سوال — Mehdi_Aghlmand