علم و دانش 440

بزرگترین سلول بدن انسان چیست

پاسخ — تخمک

طراح سوال — امیرشهرام