علم و دانش 304

تصویر در کدام قسمت چشم تشکیل میشود

پاسخ — شبکیه

طراح سوال — seyed mostafa 56