علم و دانش 308

علت بیماری تب مالت چیست

پاسخ — خوردن شیر نجوشیده

طراح سوال — Ahmad_Al_79