علم و دانش 305

تصویر در کدام قسمت چشم تشکیل میشود

پاسخ — شبکیه

طراح سوال — $sepide$