علم و دانش 306

بار الکتریکی و جنس اشعه ی کاتدی

پاسخ — منفی.الکترون

طراح سوال — shahrzad745