علم و دانش 418

از ترکیب دو گلوکز کدام نوع قند بوجود می آید

پاسخ — مالتوز

طراح سوال — ‘z’