علم و دانش 112

نام دیگر جوهر گوگرد چیست

پاسخ — اسید سولفوریک

طراح سوال — maryamvafa76