علم و دانش 143

تعداد یاخته های حاصل از کاستمان (میوز) سلول ها کدام است

پاسخ — 4

طراح سوال — amir58288