به تمایل یک ماده برای ماندن در حالت اولیه چه می گویند