علم و دانش 516

ذرات باردار آلفا از هسته اتم هلیوم دارای چه باری هستند

پاسخ — مثبت

طراح سوال — amir.azmoodeh