علم و دانش 322

… آغاز کننده واکنش های فتوسنتزی است

پاسخ — کلروفیل

طراح سوال — Ibrahim.Zd