علم و دانش 49

کدامیک اسید قویتری است

پاسخ — هیدروبرمیک اسید

طراح سوال — Faeze.R95