علم و دانش 455

کدام یک از عناصر زیر در آب بسیار واکنش میدهد

پاسخ — Na

طراح سوال — ali.pejman6052